Monta¿

Do zamontowania mo¿na u¿yæ taśmy dwustronnie klejącej, silikonu lub kleju monta¿owego.
Kliknij by dowiedzieć się wiecęj!


Czas realizacji

Termin realizacji standardowych paneli to maksymalnie 10 dni roboczych przy za³o¿eniu, ¿e klient zaakceptuje wybrany motyw i ewentualne zmiany, które wprowadza. Czas realizacji wyd³u¿a siê wraz z czasem spêdzonym na przeprojektowywaniu wzoru. Przy niestandardowych wymiarach termin jest ustalany indywidualnie.


Pomiar

Prosimy o dok³adne wymierzenie powierzchni. P³yta docinana jest do pe³nych centymetrów. W razie wątpliwości prosimy przesłać poglądowy rysunek lub szkic wraz z wymiarami a pomożemy skalkulować ilość potrzebnego materiału.


W³asny nadruk

Wykonujemy panele z nades³anych zdjêæ lub znalezionych przez Pañstwa na serwisie 7057555176.


Nie tylko panele

Dla tych, którzy nie chcą lub nie mają tyle miejsca aby zastosowaæ nasze panele stworzyliœmy równie¿ okleinê która spe³nia tê samą funkcjê ochronną. Jedyna ró¿nica w porównaniu z klasycznym panelem jest taka, ¿e do aplikacji konieczna jest idealnie g³adka powierzchnia.

Panele do kuchni

7138469405

Nasze panele kuchenne to wysokiej jakości produkt mogący zastąpić kafelki lub szkło najczęściej używane do ochrony ściany między szafkami
a blatem w kuchni
. Ich lekkośæ oraz ³atwośæ obróbki sprawiają, ¿e są doskona³ym zamiennikiem szk³a. Gruba struktura ułatwia utrzymanie czystości przy kuchence czy zlewie
a mnogość wzorów i kolorów sprawia, że ciężko oderwać od nich oczy.
718-673-5875
Przed zakupem bardzo prosimy zapoznaæ siê ze specyfikacją produktu oraz informacjami na temat monta¿u.

repressed

Zmiany i edycja wzorów

Wzory i kolory w naszych ekranach kuchennych (panelach kuchennych) są całkowicie edytowalne. Proszę pamiętać, że nasze propozycje nie muszą być ostatecznym produktem. To Wasze sugestie, pomysły a przede wszystkim kolory użyte w kuchni tworzą ten produkt idealnie dopasowanym i satysfakcjonującym zakupem. Nasze panele mają wiele zastosowań nie tylko do kuchni. Łazienka jest również doskonałym środowiskiem do ich aplikacji. Tak naprawdę to Klient decydują o jej nowych zastosowaniach wykorzystując swoją pomysłowość i twórczą kreację. Ten wdzięczny materiał z którego są wykonane na pewno zagwarantuje ścianą jedną najważniejszą rzecz - bezpieczeństwo w miejscach narażonych na wodę, tłuszcze, środki czyszczące czy ciągłą eksploatację.

Praktyczne porady

Zamawiając panele do kuchni przygotuj potrzebne wymiary oraz zastanów siê jak chcesz umieœciæ panel. Sposobów jest wiele. Mo¿e byæ to wymiar idealnie dopasowany lub posiadający zapas, który schowamy pod szafkami i blatem. Wykoñczenie oraz zabezpieczenie krawêdzi nie jest ¿adnym problemem tylko kwestią indywidualnych decyzji. Najprostszym sposobem zabezpieczenia rantów jest silikon ale pamiêtajmy te¿, ¿e do wyboru w ka¿dym z marketów budowlanych jest mnóstwo profili wykoñczeniowych aby estetycznie zabezpieczyæ nasze panele. Propozycje ich monta¿u znajdują siê na stronie Nasz Produkt. Je¿eli w miejscu monta¿u wystêpuje dziura na kontakt, ostry no¿yk do tapet oraz linijka pozwolą nam szybko i estetycznie wyciąæ potrzebne miejsce.